2017-07-23 | Strona główna | O nas | E-mail  

Projekt "Dobry czas na lepszą przysłość" - lista osób zakwalifikowanych

{ 2017-06-30 }

Lista osób zakwalifikowanych do projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość - Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik".

Lista podstawowa
Lista rezerwowa

Projekt Centrum Integracji Społecznej

{ 2017-06-28 }

Fundacja „Nadzieja Rodzinie” ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik realizuje projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt opiera się na świadczeniu pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku ul. Furmańska 1A, 26-020 Chmielnik osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie.

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017.”

Czas realizacji projektu: 01.06.2017r. do 31.12.2017r.

Beneficjenci: 15 mieszkańców gminy Chmielnik, w wieku powyżej 18 lat, którzy mogą zostać uczestnikami Centrum Integracji Społecznej czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie.

Działania projektowe będą obejmować m.in.:

 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • warsztaty edukacyjne
 • grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
 • warsztat Świadomy Rodzic
 • punkt konsultacyjny
 • warsztaty zawodowe umożliwiające praktyczną naukę zawodu

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do jednostki Centrum Integracji Społecznej ul. Furmańska 1A, 26-020 Chmielnik celem wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (41) 333-50-95

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenie o naborze do drugiej tury projektu

{ 2017-06-01 }

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do wzięcia udziału w drugiej turze projektu pn. "Dobry Czas na Lepszą Przyszłość – Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik"

Realizowanego przez Gminę Chmielnik/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Priorytet: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób biernych zawodowe i bezrobotnych nie będących klientami PUP w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących Gminę Chmielnik.

Czas trwania projektu: 01.01.2017 DO 31.12.2018 roku
Nabór Trwa od 01.06.2017 do 27.06.2017

Oferowane wsparcie:

 • Identyfikacja potrzeb,
 • Zajęcia psycho-edukacyjne, edukacja zdrowotna,
 • Poradnictwo i doradztwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • 6-miesieczne staże/12-miesieczne zatrudnienie subsydiowane,
 • Punkt konsultacyjny (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny, Grupy Wsparcia)

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Tel. 41 354 43 83, e-mail: m.zak@opschmielnik.pl, i.gajek@opschmielnik.pl
Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

{ 2017-05-08 }

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizacja zadania M-GOPS w Chmielniku z zakresu:
USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM
W RAMACH PROJEKTU pn. „Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego zleconego przez MGOPS Chmielnik do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.


Skan zarządzenia Dyrektora MGOPS

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

{ 2017-04-13 }

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM
w ramach projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik" w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Gmina Chmielnik / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Rodzaj zadania: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie konkursu ofert
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie
Załącznik nr 4 - Metodologia pomiaru kryterium efektywności
Zarządzenie o powołaniu komisji

do góry
Ostatnie « Poprzednie