2017-03-23 | Strona główna | O nas | E-mail  

Pomoc żywnościowa

{ 2017-03-13 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że przygotowuje listę osób do korzystania z pomocy rzeczowej w formie artykułów spożywczych z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kryterium dochodowe (miesięczny dochód) dla osób ubiegających się o taką pomoc nie może przekraczać kwoty:

 • dla osoby samotnej: 1268, 00 zł,
 • dla osoby w rodzinie: 1028, 00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste zgłaszanie się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Plac Kościelny 5, celem wypełnienia dokumentów w godzinach od 7:30 do 15:30.

Termin zgłoszeń do 16 marca 2017 roku.

Zaczynamy realizację nowego projektu społecznego w Gminie Chmielnik

{ 2017-01-02 }

GMINA CHMIELNIK / MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHMIELNIKU

informuje, że realizuje projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Poddziałanie RPSW.09.01.00: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Tytuł projektu: „DOBRY CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK”

Czas realizacji projektu: od 01.01.2017 do 31.12.2018

Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia

Beneficjenci: 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r. ż. zamieszkujące Gminę Chmielnik

Działanie projektowe będą obejmować m.in :

 • poradnictwo i doradztwo zawodowe
 • zajęcia psycho-edukacyjne
 • edukację zdrowotną
 • zajęcia z pedagogiem- wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą
 • spotkania integracyjne
 • wielomodułowe kursy i szkolenia zawodowe
 • 6 -miesięczne staże
 • 12 -miesięczne zatrudnienie subsydiowane
 • utworzenie punktu konsultacyjno- doradczego, w skład którego wchodzą porady:
  • psychologa,
  • pedagoga,
  • prawnika,
  • pracownika socjalnego,
  • Grupy Wsparcia: dla uzależnionych, współuzależnionych, osób z Niebieska Kartą

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku celem wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 41 354 43 83

Informacja dla świadczeniobiorców

{ 2016-11-28 }

Informujemy, że decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 są do odbioru w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, Plac Kościelny 5

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

{ 2016-10-06 }

W związku z wykryciem w próbkach wody z wodociągu w miejscowości Borzykowa skażenia mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i wprowadził zakaz spożywania wody przez ludzi do czasu uzyskania wyników badań stwierdzającą jej przydatność do spożycia. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ujęcie Zrecze – Busko-Zdrój obejmuje następujące miejscowości: Śladków Mały, Śladków Duży, Sędziejowice, Chomentówek, Holendry, Ciecierze, Szyszczyce, Kotlice, Suskrajowice, Borzykowa, Łagiewniki, Lubania, Lipy, Zrecze Małe, Zrecze Duże, Zrecze Chałupczańskie.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w miejscowościach wymienionych powyżej "przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, kąpieli noworodków. Należy również wstrzymać się z wykorzystywaniem tej wody również do innych celów domowych. Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez właściciela wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczonej przez właściciela wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej może być używana po jej uprzednim przegotowaniu. (…) Ważne jest też mechaniczne płukanie wodociągu. Z tych powodów nie zaleca się w sensie dosłownym unieruchamiania wodociągu.” Należy również umożliwić przepływ wody poprzez wewnętrzne sieci wodne, aby doprowadzić do ich dezynfekcji.

W związku zaistniałą sytuacją zostały podjęte działania naprawcze mające na celu ustalenie przyczyn zanieczyszczenia oraz zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do spożycia poprzez: uruchomienie w dniu 05.10.2016 r. awaryjnego ujęcia wody w Chmielniku dla mieszkańców gminy Chmielnik z miejscowości Chmielnik, Przededworze, Suchowola, Jasień; płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej; dostarczanie wody w opakowaniach jednostkowych przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o.; pobieranie próbek wody i przekazywanie do badań laboratoryjnych w celu stwierdzenia przydatności wody do spożycia.

Informuję, że aktualnie w sieci wodociągowej na terenie gminy Chmielnik, wyłączając z tego sieć wodociągową w miejscowości Borzykowa, nie stwierdzono występowania skażenia wody. Podjęte działanie wynikają z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i mają charakter prewencyjny.

Informuję, że pozostałe miejscowości, tj. Celiny, Minostowice, Suliszów, Piotrkowice, Grabowiec, Ługi, część miejscowości Lubania – Różanka, korzystają z wody z odrębnej sieci wodociągowej zasilanej z ujęć w Celinach i Piotrkowicach oraz sieci z gminy Pierzchnica. Woda z sieci wodociągowej w tych miejscowościach jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Dokument oryginalny

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
/-/
Paweł Wójcik

Informacja Fundacji "Nadzieja Rodzinie"

{ 2016-09-12 }

Fundacja "Nadzieja Rodzinie" ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik realizuje projekt w Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku, ul. Furmańska 1A pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego."

Projekt realizowany jest od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. W projekcie bierze udział 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest objęcie osób, rodzin i ich członków zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych i edukacyjnych. Projekt realizowany jest w dwóch warsztatach: eko-remontowo-budowlanym oraz opieki nad osobami starszymi, dziećmi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Realizacja projektu odbyła się przy współudziale partnerów – MGOPS w Chmielniku, GOPS w Pierzchnicy, PUP w Kielcach, UMiG w Chmielniku oraz Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Więcej informacji pod nr tel.: (41) 333-50-95


do góry
Ostatnie « Poprzednie