2017-01-21 | Strona główna | O nas | E-mail  

Informacja dla świadczeniobiorców

{ 2016-11-28 }

Informujemy, że decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 są do odbioru w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, Plac Kościelny 5

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

{ 2016-10-06 }

W związku z wykryciem w próbkach wody z wodociągu w miejscowości Borzykowa skażenia mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i wprowadził zakaz spożywania wody przez ludzi do czasu uzyskania wyników badań stwierdzającą jej przydatność do spożycia. Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Ujęcie Zrecze – Busko-Zdrój obejmuje następujące miejscowości: Śladków Mały, Śladków Duży, Sędziejowice, Chomentówek, Holendry, Ciecierze, Szyszczyce, Kotlice, Suskrajowice, Borzykowa, Łagiewniki, Lubania, Lipy, Zrecze Małe, Zrecze Duże, Zrecze Chałupczańskie.

Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w miejscowościach wymienionych powyżej "przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, kąpieli noworodków. Należy również wstrzymać się z wykorzystywaniem tej wody również do innych celów domowych. Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez właściciela wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczonej przez właściciela wodociągu ze zbiorników i cystern woda do celów jak wyżej może być używana po jej uprzednim przegotowaniu. (…) Ważne jest też mechaniczne płukanie wodociągu. Z tych powodów nie zaleca się w sensie dosłownym unieruchamiania wodociągu.” Należy również umożliwić przepływ wody poprzez wewnętrzne sieci wodne, aby doprowadzić do ich dezynfekcji.

W związku zaistniałą sytuacją zostały podjęte działania naprawcze mające na celu ustalenie przyczyn zanieczyszczenia oraz zapewnienia użytkownikom wody przydatnej do spożycia poprzez: uruchomienie w dniu 05.10.2016 r. awaryjnego ujęcia wody w Chmielniku dla mieszkańców gminy Chmielnik z miejscowości Chmielnik, Przededworze, Suchowola, Jasień; płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej; dostarczanie wody w opakowaniach jednostkowych przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Sp. z o.o.; pobieranie próbek wody i przekazywanie do badań laboratoryjnych w celu stwierdzenia przydatności wody do spożycia.

Informuję, że aktualnie w sieci wodociągowej na terenie gminy Chmielnik, wyłączając z tego sieć wodociągową w miejscowości Borzykowa, nie stwierdzono występowania skażenia wody. Podjęte działanie wynikają z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach i mają charakter prewencyjny.

Informuję, że pozostałe miejscowości, tj. Celiny, Minostowice, Suliszów, Piotrkowice, Grabowiec, Ługi, część miejscowości Lubania – Różanka, korzystają z wody z odrębnej sieci wodociągowej zasilanej z ujęć w Celinach i Piotrkowicach oraz sieci z gminy Pierzchnica. Woda z sieci wodociągowej w tych miejscowościach jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Dokument oryginalny

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
/-/
Paweł Wójcik

Informacja Fundacji "Nadzieja Rodzinie"

{ 2016-09-12 }

Fundacja "Nadzieja Rodzinie" ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik realizuje projekt w Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku, ul. Furmańska 1A pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego."

Projekt realizowany jest od 01.07.2016r. do 31.12.2016r. W projekcie bierze udział 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest objęcie osób, rodzin i ich członków zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych i edukacyjnych. Projekt realizowany jest w dwóch warsztatach: eko-remontowo-budowlanym oraz opieki nad osobami starszymi, dziećmi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Realizacja projektu odbyła się przy współudziale partnerów – MGOPS w Chmielniku, GOPS w Pierzchnicy, PUP w Kielcach, UMiG w Chmielniku oraz Szpitala Powiatowego w Chmielniku.

Więcej informacji pod nr tel.: (41) 333-50-95

Informacja o przyjmowaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy

{ 2016-09-05 }

Informujemy, że wnioski o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy będą przyjmowane od 5 września 2016 roku (poniedziałek)

Do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy należy dostarczyć:
  1. zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2015r. *
  2. wysokość stypendium za 2015r. *
  3. wysokość dochodów z prowadzonej przez członka rodziny działalności gospodarczej za 2015r. *
  4. PIT 36 lub 37 za 2015r. - do wglądu (emeryci i renciści – PIT 11 za 2015)
* - jeżeli dotyczy

Ponadto, aby otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami za miesiąc wrzesień i październik 2016r. (tj. na obecny okres zasiłkowy, który trwa do 31.10.2016r.) na dzieci uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy szkół średnich – liceum, technikum, ZDZ, studium) należy dostarczyć zaświadczenie z w/w szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 do dnia 10.09.2016r.

Jeżeli zaświadczenie nie zostanie dostarczone, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami za miesiąc wrzesień i październik 2016r. nie zostanie wypłacony.Informujemy, że wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2016 roku (poniedziałek)

Do złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:
  1. zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy za 2015r. *
  2. wysokość stypendium za 2015r.*
  3. wysokość dochodów z prowadzonej przez członka rodziny działalności gospodarczej za 2015r. *
  4. PIT 36 lub 37 za 2015r. - do wglądu (emeryci i renciści – PIT 11 za 2015)
  5. zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentacyjnej
* - jeżeli dotyczy

Ponadto, aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień 2016r. (obecny okres zasiłkowy, który trwa do 30.09.2016r.) na dzieci uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy szkół średnich – liceum, technikum, ZDZ, studium) i szkoły wyższej należy dostarczyć zaświadczenie z w/w szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017

UWAGA!!!

Wnioskodawcy, których 5-letnie dzieci rozpoczną w roku szkolnym 2016/2017 roczne przygotowanie przedszkolne (kl. “0”) proszeni są o dostarczenie we wrześniu zaświadczenia ze szkoły w celu przyznania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

{ 2016-03-11 }

PROGRAM RODZINA 500+ to nieopodatkowane i nie podlegające egzekucji 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 r.ż., niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 1.200,00 zł) otrzymają także wsparcie na pierwsze i jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wsparcie to otrzymają również rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wiecej ...

do góry
Ostatnie « Poprzednie