2017-05-29 | Strona główna | O nas | E-mail  

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

{ 2017-05-08 }

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert na realizacja zadania M-GOPS w Chmielniku z zakresu:
USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM
W RAMACH PROJEKTU pn. „Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego zleconego przez MGOPS Chmielnik do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.


Skan zarządzenia Dyrektora MGOPS

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

{ 2017-04-13 }

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ZAWODOWYM
w ramach projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik" w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Gmina Chmielnik / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik" w ramach Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Rodzaj zadania: usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach Projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie konkursu ofert
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie
Załącznik nr 4 - Metodologia pomiaru kryterium efektywności
Zarządzenie o powołaniu komisji

Pomoc żywnościowa

{ 2017-03-13 }

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że przygotowuje listę osób do korzystania z pomocy rzeczowej w formie artykułów spożywczych z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kryterium dochodowe (miesięczny dochód) dla osób ubiegających się o taką pomoc nie może przekraczać kwoty:

 • dla osoby samotnej: 1268, 00 zł,
 • dla osoby w rodzinie: 1028, 00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste zgłaszanie się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Plac Kościelny 5, celem wypełnienia dokumentów w godzinach od 7:30 do 15:30.

Termin zgłoszeń do 16 marca 2017 roku.

Zaczynamy realizację nowego projektu społecznego w Gminie Chmielnik

{ 2017-01-02 }

GMINA CHMIELNIK / MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W CHMIELNIKU

informuje, że realizuje projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

Poddziałanie RPSW.09.01.00: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie

Tytuł projektu: „DOBRY CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK”

Czas realizacji projektu: od 01.01.2017 do 31.12.2018

Cel projektu: Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia

Beneficjenci: 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r. ż. zamieszkujące Gminę Chmielnik

Działanie projektowe będą obejmować m.in :

 • poradnictwo i doradztwo zawodowe
 • zajęcia psycho-edukacyjne
 • edukację zdrowotną
 • zajęcia z pedagogiem- wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą
 • spotkania integracyjne
 • wielomodułowe kursy i szkolenia zawodowe
 • 6 -miesięczne staże
 • 12 -miesięczne zatrudnienie subsydiowane
 • utworzenie punktu konsultacyjno- doradczego, w skład którego wchodzą porady:
  • psychologa,
  • pedagoga,
  • prawnika,
  • pracownika socjalnego,
  • Grupy Wsparcia: dla uzależnionych, współuzależnionych, osób z Niebieska Kartą

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku celem wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 41 354 43 83

Informacja dla świadczeniobiorców

{ 2016-11-28 }

Informujemy, że decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 są do odbioru w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku, Plac Kościelny 5

do góry
Ostatnie « Poprzednie