2017-09-25 | Strona główna | O nas | E-mail  

Informacja dla ubiegających się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018

{ 2017-08-14 }

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta i Gminy Chmielnik znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jednolity (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późniejszymi zmianami) tj. 514,00zł (netto).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 01.09.2017r. do dnia 15.09.2017r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku na ul. Dygasińskiego 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

W celu udokumentowania sytuacji dochodowej rodziny ucznia do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o wysokości:
  - dochodu netto z zakładu pracy
  - renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
  - alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z M-GOPS - funduszu alimentacyjnego),
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu Gminy lub nakaz płatniczy 2017 albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych,
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2016r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • Zaświadczenie ze szkoły,
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Brane są pod uwagę wszystkie dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek zostaje składany (tj. sierpień 2017r.).

Informacja dla świadczeniobiorców

{ 2017-07-28 }

Wnioski o:

 • Świadczenie wychowawcze (500+)
 • Świadczenia z funfuszu alimentacyjnego
 • Świadczenia rodzinne

BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU
W SIEDZIBIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU PL. KOŚCIELNY 5: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 7.30 – 15.30
A W OKRESIE 01.08.2017 – 04.08.2017 W GODZ. 7.30 – 17.00

Po zmianach wprowadzonych w ustawach w w/w świadczeniach do złożenia wniosków należy dostarczyć:

 1. oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z Urzędu Miasta i Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego albo nakaz płatniczy za 2016r. *
 2. wysokość stypendium za 2016r.*
 3. zaświadczenie z US o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku za 2016r . - w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym *
 4. PIT 11 za 2016r. - do wglądu (w przypadku emerytów i rencistów, oraz przy utracie dochodu)
 5. zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (dotyczy osób ubiegających się o FA)
 6. wysokość alimentów za 2016r.*
* - jeżeli dotyczy

Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego i o składkach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin, oraz Rodzina 500+ - wzór wniosku o świadczenia wychowawcze.

Druki papierowe będą do pobrania w siedzibie UMiG Chmielnik i MGOPS Chmielnik.

Ponadto, aby otrzymać świadczenie z:

 • funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień 2017r. (obecny okres zasiłkowy, który trwa do 30.09.2017r.) oraz
 • zasiłek rodzinny z dodatkami za miesiące wrzesień – październik 2017r. (obecny okres zasiłkowy, który trwa do 31.10.2017r.) na dzieci uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy szkół średnich – liceum, technikum, ZDZ, studium) i szkoły wyższej

nie ma już konieczności dostarczenia zaświadczenia z w/w szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018 (należy złożyć oświadczenie w przypadku uczniów zamieszkujących w miejscowości, w której znajduje się szkoła). Fakt kontynuacji nauki będzie weryfikowany przez MGOPS

Szczegółowe informacje na temat świadczenia wychowawczego (500+)

Projekt "Dobry czas na lepszą przyszłość" - lista osób zakwalifikowanych

{ 2017-06-30 }

Lista osób zakwalifikowanych do projektu pn. "Dobry czas na lepszą przyszłość - Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik".

Lista podstawowa
Lista rezerwowa

Projekt Centrum Integracji Społecznej

{ 2017-06-28 }

Fundacja „Nadzieja Rodzinie” ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik realizuje projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt opiera się na świadczeniu pomocy w Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku ul. Furmańska 1A, 26-020 Chmielnik osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub wykluczonym społecznie.

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tytuł projektu: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017.”

Czas realizacji projektu: 01.06.2017r. do 31.12.2017r.

Beneficjenci: 15 mieszkańców gminy Chmielnik, w wieku powyżej 18 lat, którzy mogą zostać uczestnikami Centrum Integracji Społecznej czyli osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie.

Działania projektowe będą obejmować m.in.:

 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • warsztaty edukacyjne
 • grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
 • warsztat Świadomy Rodzic
 • punkt konsultacyjny
 • warsztaty zawodowe umożliwiające praktyczną naukę zawodu

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do jednostki Centrum Integracji Społecznej ul. Furmańska 1A, 26-020 Chmielnik celem wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (41) 333-50-95

Projekt finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ogłoszenie o naborze do drugiej tury projektu

{ 2017-06-01 }

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do wzięcia udziału w drugiej turze projektu pn. "Dobry Czas na Lepszą Przyszłość – Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Chmielnik"

Realizowanego przez Gminę Chmielnik/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
Priorytet: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Celem Projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób biernych zawodowe i bezrobotnych nie będących klientami PUP w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących Gminę Chmielnik.

Czas trwania projektu: 01.01.2017 DO 31.12.2018 roku
Nabór Trwa od 01.06.2017 do 27.06.2017

Oferowane wsparcie:

 • Identyfikacja potrzeb,
 • Zajęcia psycho-edukacyjne, edukacja zdrowotna,
 • Poradnictwo i doradztwo zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • 6-miesieczne staże/12-miesieczne zatrudnienie subsydiowane,
 • Punkt konsultacyjny (psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny, Grupy Wsparcia)

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Tel. 41 354 43 83, e-mail: m.zak@opschmielnik.pl, i.gajek@opschmielnik.pl
Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30


do góry
Ostatnie « Poprzednie