2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Europejski Fundusz Społeczny


Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał w 1957 roku jako reakcja na wzrastające potrzeby inwestowania w "kapitał ludzki". Jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej służącym do wspomagania zatrudnienia oraz pomocy w zdobywaniu lepszego wykształcenia i umiejętności społecznych.

EFS wspiera działania państwa w następujących dziedzinach:

Państwa członkowskie i regiony opracowują własne Programy Operacyjne EFS, które stanowią reakcję na realne potrzeby, sytuację i specyfikę danego kraju czy regionu.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Kapitał Ludzki: pojęcie tożsame do zasobu wiedzy, umiejętności, potencjału indywidualnego oraz społecznego, określające zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu, kreatywności, umiejętności poszukiwania nowych rozwiązań.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program ten przewidziany jest do realizacji na lata 2007-2013 (PO KL 2007-2013).

Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Realizacja tych celów zostanie uzyskana poprzez:

Finansowanie:

Łączna wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację PO KL w latach 2007-2013 wyniesie 14,43% całości środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych, tj. ok. 11,4 mld euro, z czego ok. 9 mld euro to wielkość alokacji Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1,7 mld euro.

W ramach Programu ok. 60% środków zostanie przeznaczonych na realizację wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego na szczeblu centralnym.

Priorytety działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane na szczeblu centralnym:

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

Priorytet VII

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku realizować będzie projekt systemowy w ramach priorytetu VII "Promocja integracji społecznej".

W ramach tego priorytetu podejmowane będą przede wszystkim działania:

Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji, takie jak:

Wsparcie w ramach Priorytetu VII będzie przeznaczone nie tylko dla podmiotów ekonomii społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej.

Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, będzie system małych grantów finansowych, za pomocą którego wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na podnoszenie zdolności do zatrudnienia, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich, w celu zmniejszenia zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a ośrodkami miejskimi.

W celu zapewnienia właściwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, niezbędne jest:

W "Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Priorytet VII obejmuje następujące Działania:

7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;
7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.


do góry