2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Gmina Chmielnik / Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Chmielniku
Realizuje projekt pt.
„DOBRY CZAS NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE CHMIELNIK”


19 stycznia 2017r. Gmina Chmielnik/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku podpisały umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu "Dobry czas na lepszą przyszłość – aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik".

Numer projektu – RPSW.09.01.00-26-016/16.
Oś priorytetowa: RPSW.09.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Działanie: RPSW.09.01.00 - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt, mający na celu podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób biernych zawodowo i bezrobotnych nie będących klientami PUP, realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Beneficjentami projektu będzie 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujących gminę Chmielnik, wybranych w dwóch turach, spośród chętnych, którzy wypełnią formularze rekrutacyjne.

Działania projektowe obejmować będą poradnictwo i doradztwo zawodowe, zajęcia psycho-edukacyjne, edukację zdrowotną, zajęcia z pedagogiem, spotkania integracyjne, wielomodułowe kursy i szkolenia, po ukończeniu których zapewnione będą 6-miesięczne staże lub 12-miesięczne zatrudnienie subsydiowane. Utworzony zostanie także punkt konsultacyjno-doradczy, w którym pomoc świadczyć będą: psycholog, pedagog, prawnik, pracownik socjalny, powstaną także Grupy Wsparcia. Punkt czynny będzie do końca trwania projektu.

Całkowity budżet projektu to kwota -   1 990 353,36 zł, w tym:
- kwota dofinansowania -   1 641 893,36 zł,
- wkład własny Gminy -  348 460,00 zł.


do góry