2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 


Z dniem 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie
ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci


PROGRAM RODZINA 500+ to nieopodatkowane i nie podlegające egzekucji 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 r.ż., niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 1.200,00 zł) otrzymają także wsparcie na pierwsze i jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Wsparcie to otrzymają również rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem (tzw. opieka naprzemienna), oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.
Osoby samotnie wychowujące dziecko muszą mieć zasądzone na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica.

Świadczenie wychowawcze 500,00zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

W celu uzyskania informacji telefonicznej prosimy o kontakt z MGOPS Chmielnik pod numerem (41) 354 43 83

Ponadto w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim została uruchomiona infolinia dla adresatów świadczenia czynna w godz. 7.30-15.30 (oprócz dni wolnych i świąt) pod numerami telefonów (41) 342 16 35 oraz (41) 342 12 05.

Istnieje również możliwości zadawania pytań drogą mail-ową na adresy:

Więcej informacji na stronie Urzędu Wojewódzkiego

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze


do góry