2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
"Dobry czas na lepszą przyszłość - aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Chmielnik”


§ 1.

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

 1. Projekt „Dobry czas na lepszą przyszłość- aktywizacja społeczno -zawodowa w gminie Chmielnik” realizowany jest przez Gminę Chmielnik/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
 2. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
 3. Projekt ma charakter regionalny- obejmuje teren Gminy Chmielnik
 4. Biuro Projektu znajduje się ul Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik tel. (41) 354 43 83 e-mail: m.zak@opschmielnik.pl ; i.gajek@opschmielnik.pl
 5. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.01.00-IZ.00-26-0016/16 z dnia 19.01.2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz Gminą Chmielnik/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 7. Celem głównym Projektu jest – Podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia - 40 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r. ż. zamieszkujących Gminę Chmielnik
 8. Informacja o projekcie będzie dostępna na stronach internetowych Gminy Chmielnik (www.chmielnik.com) i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.opschmielnik.pl) oraz w Biurze Projektu,
 9. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru osób oraz zasady uczestnictwa w Projekcie.

§ 2.

Słownik pojęć

Ilekroć w regulaminie mowa o:
Projekcie – oznacza to projekt „Dobry czas na lepszą przyszłość- aktywizacja społeczno -zawodowa w gminie Chmielnik”
Organizatorze/Realizatorze - oznacza Gminę Chmielnik/ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Instytucji Pośredniczącej - oznacza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Uczestniku Projektu - oznacza osobę spełniająca kryteria rekrutacji i zakwalifikowana do udziału w projekcie

§ 3.

Uczestnicy/Uczestniczki Projektu

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:

 1. Zamieszkuje na terenie gminy Chmielnik(zgodnie z Kodeksem Cywilnym)
 2. Jest w wieku powyżej 18 roku życia
 3. Osoba należy do grona osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - korzystająca z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocia.
 4. Jest bezrobotna niezarejestrowana w PUP lub bierna zawodowo
 5. Złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu
 6. Przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie

§ 4.

Zasady rekrutacji do Projektu

 1. Rekrutacja dokonywana jest w dwóch turach: styczeń 2017r. i czerwiec 2017r.
 2. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci, przyjęta na podstawie analizy przeprowadzonej na potrzeby Projektu. Nabór do Projektu będzie miał charakter otwarty, o przyjęciu do niego będzie decydowała ilość przyznanych punktów.
 3. Podczas rekrutacji stosowana będzie zasada równości szans co do wieku, wykształcenia i stopnia niepełnosprawności.
 4. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację Projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
 5. Bieżący monitoring nad procesem rekrutacji uczestników/czek Projektu prowadzi Kierownik i Koordynator Projektu
 6. Za przeprowadzenie rekrutacji osób do uczestnictwa w Projekcie odpowiedzialny jest Kierownik i Koordynator Projektu
 7. Kierownik i Koordynator Projektu zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej z zachowaniem polityki bezpieczeństwa, przyjętej w Projekcie.
 8. Kierownik i Koordynator Projektu zobowiązany jest do prowadzenia rekrutacji zgodnie z Harmonogramem Projektu.
 9. Przystąpienie Kandydata/tki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 10. Kompletne i poprawne zgłoszenia wprowadzane i rejestrowane będą według daty ich wpływu, zostanie też stworzona lista rezerwowa.
 11. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
  a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem w Projekcie – formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1 do Regulaminu), deklaracja uczestnictwa w projekcie(zał. nr 2 do Regulaminu), oświadczeń Uczestnika/czki (zał. nr 3 i 4abcd do Regulaminu),
  b) dołączenia opinii pracownika socjalnego o Uczestniku.(opinia punktowa - sporządzona na podstawie wywiadu środowiskowego)
  c) dołączenie kwestionariusza oczekiwań przygotowanego przez doradcę zawodowego – na podstawie którego zostaną przyznane punkty w karcie oceny
  d) dołączenia kwestionariusza umiejętności przygotowanego przez psychologa – na podstawie którego zostaną przyznane punkty w karcie oceny
  e) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych - pod względem formalnym i zliczenie punktów przyznanych na etapie rekrutacji(kryteria preferowane, karta oceny-pracownik socjalny, karta oceny kwestionariusz oczekiwań, karta oceny kwestionariusz umiejętności)
  f) podsumowanie rekrutacji(zał 10 do Regulaminu)
  g) sporządzenie listy Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu,
  h) sporządzenie rezerwowej listy Uczestników/czek,
  i) założenie teczek imiennych dla zakwalifikowanych Uczestników/czek.

§ 5.

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 1. Uczestnikami/czkami są osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujące Gminę Chmielnik – bezrobotne nie zarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo.
 2. Kandydat/ka zobowiązuje się do:
  a. wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1 do Regulaminu),
  b. podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2 do Regulaminu),
  c. podpisania oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (zał. nr 3 do Regulaminu),
  d. podpisania oświadczenia o sytuacji na rynku pracy (zał. nr 4 a Regulaminu),
  e. podpisanie oświadczenia o udostepnienie wizerunku (zał nr 4d do Regulaminu),
  f. podpisanie zobowiązania do przekazania sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie(efekt zatrudnieniowy) (zał nr 4b do Regulaminu),
  g. podpisanie oświadczenia o nieuczestniczeniu z tego samego typy wsparcie w projektach EFS (zal. nr 4c do Regulaminu),
  h. okazania dodatkowych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Projekcie (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie),
  i. wypełnienia kwestionariusza oczekiwań (zał 8 do Regulaminu),
  j. wypełnienia kwestionariusza umiejętności (zał 9 do Regulaminu).

§ 6.

Prawa Uczestnika /Uczestniczki Projektu

Każdy Uczestnik/czka ma prawo do:

 1. Zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym Projekcie.
 2. Otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć.
 3. Otrzymania zaświadczenia/opinii/certyfikatu ze wsparcia otrzymanego w ramach Projektu.

§ 7.

Obowiązki rekrutacyjne

Każdy Uczestnik/czka zobowiązuje się do:

 1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Przedstawienia do wglądu dokumentów potwierdzających posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jeśli dotyczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego.
 3. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 4. Podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza zgłoszeniowego, i innych oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji.
 5. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował lub został skierowany, potwierdzając ten fakt własnym podpisem w dokumentacji Projektu.
 6. Udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakończeniu projektu.
 7. Bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
 8. Każdorazowego usprawiedliwienia nieobecności.

§ 8.

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia stosownego dokumentu potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji.
 4. Uczestnik projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:
  a. Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; zał. nr 8 do Regulaminu Projektu,
  b. Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nieusprawiedliwienia tych nieobecności,
  c. Szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik/czka, który/a zakończy udział w projekcie bez poinformowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zaistniałej sytuacji oraz nie złoży stosownego oświadczenia (Załącznik nr 11 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Projekcie) zostanie skreślony/a z listy Uczestników/czek Projektu, a jej udział w innych projektach realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostanie zablokowany na 2 lata.

§ 9.

Przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej

 1. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie Beneficjent ma obowiązek założenia teczek imiennych dla każdego Uczestnika/czki Projektu.
 2. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika/czki Projektu będzie przechowywana przez Beneficjenta w osobnej teczce w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, z zachowaniem środków bezpieczeństwa uwzględnionych w Polityce bezpieczeństwa.
 3. Po zakończeniu realizacji Projektu, uporządkowana dokumentacja pozostaje w biurze projektu przez okres, wynikający z właściwych wytycznych w tym zakresie.

§ 10.

Formy wsparcia

I. Praca socjalna - Kontrakty socjalne
Projekt obejmie wsparciem wszystkich uczestników/uczestniczki - UP (min. 40 osób) w postaci kontraktu socjalnego zgodnie ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kontrakt tworzony w ramach procesu doradczego zawiera działania UP zmierzające do osiągnięcia przez niego celu zawodowego. Kontrakt jest efektem pracy pracownika socjalnego i UP w formie pisemnej. Wsparcie będzie odbywało się w MGOPS w Chmielniku, a jego bezpośrednim wykonawcą będzie pracownik socjalny.

II. Diagnoza
a. Diagnoza psychologiczna - Jej zadaniem jest opisanie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. UP w trakcie spotkania z psychologiem wypełniają następujące testy:
• Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP
• Test Osobowości EPQ- R
• Kwestionariusz radzenia sobie ze stresem CISS
Na podstawie których psycholog formułuje opinie na temat UP. Diagnoza psychologiczna realizowana jest w formie zajęć indywidualnych.
b. Diagnoza doradcy zawodowego - Projekt obejmie wszystkich uczestników/uczestniczki - UP (min. 40 osób) Indywidualnymi Planami Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zindywidualizowany plan tworzony w ramach procesu doradczego zawiera działania UP zmierzające do osiągnięcia przez niego celu zawodowego. IPD jest efektem pracy doradcy zawodowego oraz UP w formie pisemnej.
Wsparcie będzie odbywało się w MGOPS w Chmielniku, a jego bezpośrednim wykonawcą będzie doradca zawodowy (osoba posiadająca uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Diagnoza doradcy zawodowego odbywać się będzie w formie zajęć indywidualnych.

III. Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo jest formą wsparcia obligatoryjną dla wszystkich UP projektu. Poradnictwo to proces, w którym doradca zawodowy pracują wspólnie z UP nad świadomym i samodzielnym podjęciem decyzji dotyczących drogi rozwoju zawodowego w kontekście uwarunkowań rynku pracy. Wsparcie będzie realizowała osoba doradcy zawodowego (osoba posiadająca wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m.in. z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) W projekcie przewidziane jest 96h czyli 48h na turę.

IV. Zajęcia psycho-edukacyjne
Zajęcia grupowe – zajęcia mające na celu poprawę komunikacji społecznej, asertywności, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości. Jak również radzenia sobie ze stresem naukę obierania sobie celów i sposobów ich realizacji. Wsparcie będzie realizowane przez psychologa. W projekcie przewidziane jest 96h czyli 48h na turę.

V. Edukacja zdrowotna
Zajęcia grupowe - uczą dbałości o zdrowie własne i innych oraz tworzenia zdrowego środowiska: higiena osobista i otoczenia, bezpieczeństwo w życiu codziennym, zapobieganie urazą pierwsza pomoc, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna zdrowie psycho-społeczne. Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę. Przewidzino 64hpo 32h na turę.

VI. Szkoła dla rodziców
Wspieranie rodziców lub przyszłych rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia maja na celu naukę umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksji nad własną postawą wychowawczą oraz wymianę doświadczeń. Zajęcia prowadzone przez pedagoga. Łącznie 80h - 40h na turę.

VII. Szkolenia zawodowe
Szkolenia są obligatoryjne dla wszystkich UP (40 osób). Na podstawie IPD zostanie wybrana szczegółowa tematyka szkolenia. Na każdego UP przypada 250h kursów lub szkoleń. W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikom szkolenia będą wypłacane stypendium szkoleniowe. Podstawą naliczenia stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu spowoduje utratę stypendium szkoleniowego za czas nieusprawiedliwionej nieobecności.

VIII. Staże

 1. Staże zawodowe będą powiązane ze szkoleniami zawodowymi w ramach projektu, w których brał udział dany uczestnik/uczestniczka. Odbywają się na podstawie umowy o zorganizowanie stażu zawodowego zawieranej przez uczestnika/uczestniczkę projektu z pracodawcą według programu określonego w umowie. Na wnioskodawcy spoczywa odpowiedzialność za jakość realizowanych staży zawodowych. Staż trwa 6 miesięcy kalendarzowych. Osoba odbywająca staż zawodowy powinna wykonywać powierzone jej czynności lub zadania w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie (w przypadku osób z niepełnosprawnościami wymiar czasu pracy będzie odrębny - w oparciu o stosowne wytyczne oraz opinie lekarskie). Staże zawodowe odbywają się według programu stanowiącego załącznik do umowy. Przy ustalaniu programu będą uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe uczestnika/uczestniczki projektu (obowiązkowo będą także powiązane z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie).
 2. Staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między uczestnikiem, pracodawcą oraz wnioskodawcą. Na zakończenie, pracodawca wystawi opinię ze stażu, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. Staż będzie spełniać standardy wskazane w "Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży".
 3. Każdy Uczestnik będący na stażu otrzyma w miejscu realizacji stażu opiekuna stażu.
 4. Z tytułu udziału w stażu zawodowym Uczestnicy otrzymywać będą stypendium stażowe w wys. 1478,82 zł netto.
 5. Podstawą naliczenia stypendium stażowego będą listy obecności na stażu.
 6. Stypendium stażowe będzie przysługiwało także za dni wolne od pracy oraz czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Stypendium nie będzie przysługiwało za nieusprawiedliwioną nieobecność na stażu.
 7. Stypendium stażowe będzie wypłacane za każdy miesiąc odbytego stażu, w terminie do 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu odbycia stażu. Stypendium stażowe będzie wypłacane na rachunki bankowe wskazane przez Uczestników projektu w "Oświadczeniu o numerze konta bankowego".

IX. Zatrudnienie subsydiowane
Zasady zatrudnienia subsydiowanego zostały opisane w odrębnym regulaminie.

X. Wsparcie środowiskowe
• Spotkania integracyjne – zostaną zorganizowane 4 spotkania integracyjne po 2 na turę
• Wycieczka 2-dniowa - zostaną zorganizowane 2 wycieczki po jednej dla tury

XI. Punkt konsultacyjno-doradczy
• Dyżur psychologa - łącznie 288h
• Dyżur pedagoga - łącznie 288h
• Pracownika socjalnego – łącznie 432h
• Dyżur prawnika - łącznie 288h
• Grupa wsparcia dla uzależnionych - łącznie 216h
• Grupa wsparcia dla współuzależnionych – łącznie 216h
• Grupa wsparcia dla osób z niebieska kartą - łącznie 72h

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku.
 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania Projektu.
 3. Regulamin może ulec zmianie.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.

do góry