2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 12, 26-020 Chmielnik, reprezentowanym przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 41 354-43-83, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach o archiwach państwowych.
 5. Zadania wymienione w pkt 3. realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:
  a) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
  b) Ustawa z dnia 09 marca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  c) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
  e) Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
  f) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  g) Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń.
 10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą podlegały profilowaniu.

do góry