2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 2018/2019


Zasiłek rodzinny

Utrata dochodu

W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. Do dokumentacji należy dołączyć:

Uzyskanie dochodu

W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku 20017 do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny. Do dokumentacji należy dołączyć:

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny a ponadto dołącza:

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny a ponadto dołącza:

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka do wniosku o przyznanie w/w zapomogi dołącza:


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielegnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż. legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż.

Zasiłek pielegnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacynego z ZUS lub KRUS lub innej instytucji.

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć:


Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną; innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć:

Gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad niepełnosprawną osobą, o świadczenie pielęgnacyjne może się ubiegać osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Osobom tym przsługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ma innych osób, o których wyżej mowa lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym przypadku do wniosku oprócz w/w dokumentów należy dołączyć:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 16 r.ż. Lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 r.ż.


Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do wniosku należy dołączyć:

O przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego nie mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i wyższych (dzienne i zaoczne) a także osoby obowiązkowo ubezpieczone w KRUS (rolnicy, z mocy ustawy).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł netto/m-c

Do pełnoletnich członków rodziny zalicza się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci do 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecko posiadającego własne dziecko.


Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej) i osobie która przysposobiła dziecko.
Przysługuje przez okres 52 tygodni w wysokości 1.000,00 zł m-cznie od dnia porodu lub objęcia dziecka opieką. Jest to świadczenie bez kryterium dochodowego.
Do wniosku należy dołączyć: akt urodzenia dziecka, dokument o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu wobec dziecka rodziny zastępczej.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w/w osobom, tj. bezrobotnym zarejestrowanym bądź niezarejestrowanym w urzędzie pracy, osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie i o dzieło, osobom uczącym się, jeżeli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu (ZUS, KRUS).


Zasiłek dla opiekuna (Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – Dz.U. 2017 poz. 1428) przysługuje osobie, której z dniem 01.07.2013 roku wygaszono prawo do świadczeń pielęgnacyjnych. W sprawie zasiłku dla opiekuna organ wszczynał postępowanie na wniosek strony, złożony jednak nie poźniej, niż w terminie do 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Jest to świadczenie bez kryterium dochodowego, przyznane na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Do wniosku należy dołączyć:

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł m-cznie.


Uchwała Nr XLIII/387/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26.03.2018 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "Chmielnickie 500+") przysługuje mieszkańcowi Gminy Chmielnik, (matce lub ojcu), jeżeli przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem sie dziecka i w dniu złożenia wniosku o zapomogę zamieszkiwali i zamieszkują na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik.
Zapomoga w wysokości 500,00 zł jednorazowo przysługuje na każde żywo urodzone dziecko.
Wniosek o zapomogę składa się nie później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. Należy dołączyć do wniosku odpis aktu urodzenia dziecka.


do góry