2019-02-19 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


Podstawa prawna:

Termin rozpatrzenia wniosków:

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia.
Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (dotyczy wniosku złożonego po raz pierwszy).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 1. 1. Informacje opracowane zostały według stanu prawnego na dzień 1 września 2013r. i mogą ulec zmianie.
 2. 2. Świadczenia rodzinne przysługują osobom zamieszkującym na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 3. 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnku jest właściwy do rozpatrywania wniosków osób, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta i gminy Chmielnik.
 4. 4. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która wystąpiła o przysposobienie dziecka oraz osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
 5. 5. Kryteria przyznawania prawa do zasiłku oraz dodatków:
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 539,00 zł, a jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 623,00 zł; w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany (tj. 77,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje,
  • w przypadku utraty lub uzyskania przez członka rodziny dochodu dochód będący podstawą ustalania uprawnień do świadczeń odpowiednio pomniejsza się lub powiększa,
  • zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole (z wyłączeniem szkoły wyższej), jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się w znaczeniu jak wyżej zasiłek przysługuje do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki.
  • Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
   • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
   • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
   • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
   • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
   • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
    • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
    • ojciec dziecka jest nieznany,
    • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
    • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
   • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 6. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
  • 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
  • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
  • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

Wysokość zasiłku pielegnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 620,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Postępowanie w sprawach przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków:

Świadczenia przyznane prawomocną decyzją wypłaca się w kasie MGOPS Chmielnik lub przekazuje się na wskazany rachunek bankowy. Zasiłek pielęgnacyjny może być przekazywany przekazem pocztowym.


do góry