2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


Podstawa prawna:

Termin rozpatrzenia wniosków:

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności (zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (dotyczy wniosku złożonego po raz pierwszy).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

 1. Informacje opracowane zostały według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019r. i mogą ulec zmianie.
 2. Świadczenia rodzinne przysługują osobom zamieszkującym na terytorium RP przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielnku jest właściwy do rozpatrywania wniosków osób, które mają miejsce zamieszkania na terenie miasta i gminy Chmielnik.
 4. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która wystąpiła o przysposobienie dziecka oraz osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
 5. Kryteria przyznawania prawa do zasiłku oraz dodatków:
  • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł, a jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - 764,00 zł;
  • w przypadku utraty lub uzyskania przez członka rodziny dochodu dochód będący podstawą ustalania uprawnień do świadczeń odpowiednio pomniejsza się lub powiększa,
  • zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole (z wyłączeniem szkoły wyższej), jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się w znaczeniu jak wyżej zasiłek przysługuje do ukończenia 24 roku życia pod warunkiem kontynuowania nauki.
  • Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
   • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
   • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
   • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
   • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
   • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
    • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
    • ojciec dziecka jest nieznany,
    • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
    • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
   • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 6. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
  • 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
  • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
  • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1.000,00 zł jednorazowo na każde żywe urodzone dziecko. Kryterium dochodowe – 1.922,00 zł netto m-cznie na członka rodziny. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną albo przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia wraz z odpisem aktu urodzenia oraz zaświadczeniem od lekarza lub położnej potwierdzającym pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Wysokość zasiłku pielegnacyjnego od 01.11.2018r. wynosi 184,42 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2019r. wynosi 1.583,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 01.11.2018r. wynosi 620,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Wysokość zasiłku dla opiekuna od 01.11.2018r. wynosi 620,00 zł miesięcznie + składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1.000,00 zł miesiecznie od dnia porodu (przysposobienia dziecka) przez 52 tygodnie.

Postępowanie w sprawach przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków:

Świadczenia przyznane prawomocną decyzją wypłaca się w kasie UMiG Chmielnik lub przekazuje się na wskazany rachunek bankowy.
Zasiłek pielęgnacyjny może być przekazywany przekazem pocztowym.


do góry