2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Statut
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chmielniku


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Chmielnik utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych ustawami powstałym wskutek połączenia Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku i Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intelektualnie w Chmielniku.
 2. Ośrodek jest jednostką budżetową, która nie posiada osobowości prawnej.
 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Chmielniku, a jego obszar działania obejmuje teren Miasta i Gminy Chmielnik.
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku działa w ramach Ośrodka jako wyodrębniona komórka organizacyjna.
 5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik.
 6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań zleconych sprawuje właściwy miejscowo Wojewoda.

§ 2.

 1. Gmina Chmielnik zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek, zabezpiecza warunki do ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki finansowe na ich utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników.
 2. Wojewoda zapewnia za pośrednictwem budżetu Gminy środki finansowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowuje zadania własne gminy.

§ 3.

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm),
 2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.),
 9. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
 10. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
 12. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
 13. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
 14. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.),
 15. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.),
 16. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.),
 17. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.),
 18. ustawy z dnia 28 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.),
 19. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),
 20. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.),
 21. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
 22. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.),
 23. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)
 24. innych ustaw i aktów wykonawczych do ustaw,
 25. niniejszego Statutu.

§ 4.

Ośrodek jest podstawową jednostką systemu pomocy społecznej Gminy Chmielnik, w skład którego wchodzą samodzielne stanowiska, zespoły, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku.


Rozdział II
Przedmiot działania

§ 5.

 1. Misją Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 2. Ośrodek ma na celu pomoc w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 3. Celem Ośrodka jest przeciwdziałanie powstawaniu problemów społecznych poprzez aktywizację osób, rodzin i grup zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym na rzecz usamodzielnienia, integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej.

§ 6.

 1. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:
  1. realizację zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Miejskiej w Chmielniku oraz zarządzeń lub upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik,
  2. organizowanie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  3. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  4. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,
  5. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  6. dokonywanie analiz funkcjonowania pomocy społecznej oraz ocena efektów jej działalności w mieście i gminie,
  7. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi na zasadzie partnerstwa w zakresie pomocy społecznej,
  8. organizowanie różnorodnych form pomocy i wspomaganie projektów na rzecz pomocy rodzinom, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  9. podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup kategorialnych (np. dzieci, młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni) oraz społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem, będących odpowiedzią na powstałe w tych grupach problemy i potrzeby.
 2. Ośrodek prowadząc Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku zapewnia wsparcie społeczne osobom z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie psychoedukacji i spraw bytowych, a w szczególności:
  1. zapewnienia świadczenia na poziomie obowiązującego standardu usług bytowych, opiekuńczych wspomagających i psychoedukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb,
  2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwie pełne uczestnictwo w życiu społecznym, poprzez rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym społeczności lokalnej.

§ 7.

 1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej może być zlecana organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 2. Ośrodek sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych o jakich mowa w ust. 1.
 3. Ośrodek może pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań statutowych.

Rozdział III
Struktura organizacyjna i organy zarządzające

§ 8.

 1. Szczegółowe zadania, organizację Ośrodka oraz podległych mu jednostek, a także strukturę organizacyjną Ośrodka wraz z zakresem i zasadami działania poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
 2. Zasady organizacji i czasu pracy określa Regulamin nadany przez Dyrektora.
 3. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin wynagradzania, premiowania i nagradzania nadany przez Dyrektora.
 4. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.

§ 9.

 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik.
 3. Dyrektor Ośrodka reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 4. Dyrektor Ośrodka realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone i działa w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w Chmielniku lub Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
 5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4 mogą być także udzielane innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.
 6. Dyrektor odpowiada przed Burmistrzem Miasta i Gminy Chmielnik za właściwą realizację przypisanych Ośrodkowi celów i zadań oraz za prawidłową gospodarkę finansowo-rzeczową Ośrodka.

§ 10.

Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań określonych w § 9 ust. 4,
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,
 3. organizowanie pracy Ośrodka,
 4. nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad komórkami organizacyjnymi pomocy społecznej podlegającymi Ośrodkowi,
 5. opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z działalności Ośrodka,
 6. ustalanie organizacji wewnętrznej i systemu kontroli, w tym systemu kontroli zarządczej Ośrodka.

Rozdział IV
Gospodarka majątkowa i finansowa

§ 11.

 1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską w Chmielniku na dany rok kalendarzowy budżetu Gminy Chmielnik i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki budżetowej.
 3. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo – księgową zadań komórek i jednostek organizacyjnych działających w strukturze Ośrodka.
 4. Jeżeli czynność prawna może wywołać powstanie zobowiązań pieniężnych, dla jego skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.
 5. Dyrektor Ośrodka zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
 6. Ośrodek jest upoważniony do przyjmowania darowizn przeznaczonych na działalność statutową.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12.

 1. Ośrodek używa pieczęci zawierających jego nazwę i adres oraz w razie potrzeby numer NIP, REGON.
 2. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
do góry

Uchwała nr XVII/158/2016
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 11 marca 2016 roku


w sprawie połączenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku
z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chmielniku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 111 a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Chmielniku uchwala co następuje:

§ 1. 

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku tworzy się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku, zwany dalej "Ośrodkiem" poprzez połączenie jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik - Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

§ 2. 

Ośrodkowi nadaje się Statut, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Majątek łączonych jednostek przejmuje w całości Ośrodek.

§ 4. 

Ośrodek wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki połączonych jednostek, przejmuje wszystkie wierzytelności i zobowiązania łączonych jednostek, w tym w szczególności w zakresie projektów realizowanych przez łączone podmioty i utrzymania ich trwałości.

§ 5. 

Pracownicy łączonych jednostek stają się z dniem 1 kwietnia 2016 roku pracownikami Ośrodka, który w trybie art. 23¹ Kp i art. 111a ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 7. 

Tracą moc:
1) Uchwała nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.
2) Uchwała nr XXIII/296/2005 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 roku.

Uzasadnienie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chmielniku są jednostkami organizacyjnymi Gminy Chmielnik utworzonymi na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Chmielniku (nr XX/151/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku oraz nr XXIII/296/2005 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku) i prowadzą swoją działalność na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Do ustawy tej w 2015 roku została wprowadzona zmiana i na podstawie art. 111a od dnia 1 stycznia 2016 roku można ponownie łączyć tego typu jednostki.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podjęcie uchwały w tej sprawie należy do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Chmielniku. Połączenie tych jednostek stworzy możliwości sprawniejszego realizowania dotychczasowych zadań poprzez opracowanie jednej struktury organizacyjnej i efektywniejsze wykorzystanie posiadanego mienia. Z dniem 1 kwietnia br pracownicy obu jednostek staną się pracownikami nowoutworzonej jednostki, co umożliwi racjonalizację zatrudnienia i większe możliwości wykorzystania ich wiedzy, doświadczenia i zdolności.


do góry