2019-04-18 |

Kontrast
Zmniejsz czcionkę
Rozmiar domyślny
Zwiększ czcionkę
 

Informacja dla świadczeniobiorców na nowy okres zasiłkowy

{ 2018-06-25 }

baner

Informujemy, że wnioski o:

 • Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenie wychowawcze (500+) - drogą elektroniczną od 1 lipca
 • Świadczenie „Dobry Start” (300+) - drogą elektroniczną od 1 lipca

Będą przyjmowane:

 1. Drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny – banki krajowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, portal Empatia.
 2. Drogą papierową
  od 01 sierpnia 2018 roku (środa)
  W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 12:
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
  a w dniach 1 – 10 sierpnia w godz. 7.30 – 17.00

Do wniosków należy dostarczyć:

 1. Oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z urzędu miasta i gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego albo nakaz płatniczy za 2017r. *
 2. Wysokość stypendium za 2017r.*
 3. Zaświadczenie z urząd skarbowy o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłacanego podatku za 2017r . - w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym *
 4. Pit 11 za 2017r. - do wglądu (w przypadku emerytów i rencistów z ZUS i KRUS, oraz przy utracie dochodu)
 5. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (dotyczy osób ubiegających się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego)
 6. Wysokość alimentów za 2017r.*

* - jeżeli dotyczy

Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach opodatkowanych z urzędu skarbowego i o składkach z zakładu ubezpieczeń społecznych, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

W przypadku, gdy członek rodziny pracuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy do wniosku dołączyć następujące dane:

 • Kraj przebywania członka rodziny wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP.
 • Nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.
 • Dokładne daty rozpoczęcia oraz ewentualnego zakończenia aktywności zawodowej poza granicami RP (zatrudnienie, działalność gospodarcza, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych).
 • Umowy o pracę, świadectwa pracy z zagranicy.
 • Dochody z zagranicy za 2017 (jeśli nie rozliczają się z urzędem skarbowym w Polsce).
 • Numer identyfikacyjny stosowany w danym państwie np. numer ubezpieczenia.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych, rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Druki papierowe będą do pobrania w siedzibie UMiG Chmielnik i MGOPS Chmielnik.


do góry